PRÁVNE INFORMÁCIE

Právne záležitosti

Všeobecné právne oznámeniaVitajte na internetovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou McCain!

Internetové stránky našej spoločnosti sú navrhnuté tak, aby boli užitočné, informatívne a zábavné. Dúfame, že sa nám to podarilo, a že nám dáte vedieť, ako ich môžeme ešte viac vylepšiť.

Od vás na druhej strane žiadame, aby ste dodržiavali nižšie uvedené Podmienky. Prosíme vás, aby ste si ich pozorne prečítali, keďže používaním internetových stránok našej spoločnosti s nimi vyjadrujete svoj súhlas. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím internetové stránky našej spoločnosti.

 

ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU!

Autorské práva ©2012 McCain Foods Limited. Všetky práva vyhradené.

 

 

Obmedzená licencia

Ak sa nižšie výslovne neuvádza inak, zaväzujete sa, že nebudete ďalej používať materiál uvedený na internetových stránkach www.mccain.com alebo na iných internetových stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť McCain.

 

Najmä sa zaväzujete, že bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nebudete obsah týchto internetových stránok kopírovať, distribuovať, znovu publikovať, odovzdávať, zverejňovať na internete alebo prostredníctvom neho prenášať. Jediné výnimky sú nasledovné:

 

Ako členovi verejnej spoločnosti vám spoločnosť McCain udeľuje obmedzenú licenciu, aby ste mohli na svojom počítači prezerať, tlačiť, preberať a používať základný HTML kód, zvukové klipy, video klipy a iný obsah, ktorý je dostupný na našich internetových stránkach, a to výlučne na osobné, informačné, nekomerčné účely pod podmienkou, že:

 1. tento obsah nebudete upravovať ani skresľovať;
 2. na každej kópii tohto obsahu uvediete a nevymažete ani nebudete meniť príslušné autorské práva, ochrannú známku alebo iné vlastnícke označenie a túto obmedzenú licenciu.

 

Obsah internetovej stránky vrátane, ale nie výlučne, textu, zvukových klipov, video klipov, obrázkov a iného obsahu, ktorý je vám sprístupnený na našich internetových stránkach, nie ste oprávnený distribuovať, publikovať, prenášať, opätovne používať, opätovne zverejňovať na internete ani používať na verejné alebo komerčné účely.

 

To znamená, že si ponechávame úplné a neobmedzené vlastnícke právo k softvéru a ku všetkým súvisiacim právam duševného vlastníctva. Tento materiál nie ste oprávnený ďalej distribuovať ani predávať – ani vykonávať jeho spätnú analýzu, ani ho rozkladať alebo inak konvertovať na žiadnu inú formu, ktorú ľudia môžu používať. Platia však bežné výnimky týkajúce sa reprodukcie a redistribúcie obsahu schváleného na poskytnutie médiám.

 

Zaväzujete sa, že obsah internetových stránok spoločnosti McCain nebudete používať takým spôsobom, ktorý napovedá o akomkoľvek vzťahu, prepojení alebo vzájomnej propagácii medzi vami a vašimi produktmi a produktmi spoločnosti McCain. Výslovne sa zakazuje vytvárať rámčeky okolo ktorejkoľvek časti niektorej z našich internetových stránok alebo používať iné spôsoby, ktoré menia vizuálnu prezentáciu našich stránok.

Neudeľujú sa žiadne práva v súvislosti s ochrannými známkami spoločnosti McCain. Neoprávnené používanie ochranných známok spoločnosti McCain je prísne zakázané. Naše práva budeme aktívne uplatňovať.

 

Nedovolené používanie

Nie je povolené žiadne iné použitie. Napríklad, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti McCain nesmiete, ani to tretím osobám nie ste oprávnený umožniť, priamo alebo nepriamo:

 1. z akejkoľvek kópie obsahu našich internetových stránok odstraňovať autorské práva alebo iné vlastnícke oznámenia, ktoré sú uvedené na našich internetových stránkach;
 2. akýmkoľvek spôsobom predávať, upravovať alebo sa pokúšať o úpravu obsahu našich internetových stránok, ani reprodukovať alebo verejne zobrazovať, predvádzať alebo distribuovať alebo inak sprístupňovať alebo používať akýkoľvek obsah našich internetových stránok na akékoľvek verejné, komerčné alebo nevzdelávacie alebo neosobné účely, vrátane, ale nie výlučne, používania tohto obsahu na propagáciu podnikateľskej činnosti alebo na získavanie nových obchodných príležitostí alebo vrátane používania tohto obsahu na akejkoľvek inej internetovej stránke;
 3. prevádzať akúkoľvek časť obsahu našich internetových stránok inej osobe;
 4. pokiaľ to vyššie uvedená obmedzená licencia výslovne nepovoľuje, nie ste oprávnený tlačiť ani vytvárať kópie žiadneho HTML kódu alebo iného počítačového softvéru, ktorý je prístupný na našich internetových stránkach;
 5. používať naše internetové stránky akýmkoľvek spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k poškodeniu, znefunkčneniu, preťaženiu, narušeniu, zásahu do bezpečnosti a funkčnosti našich stránok alebo akýchkoľvek služieb, systémových zdrojov, kont, serverov, sietí, pridružených alebo odkazovaných stránok, ktoré sú prepojené alebo prístupné prostredníctvom našich internetových stránok, alebo ktorý by mohol negatívne ovplyvniť ich funkčnosť, ani ich inak nezneužívať (vrátane, ale nie výlučne, zákazu odovzdávať, umiestňovať alebo inak prenášať na naše stránky počítačové vírusy, trójske kone, červy alebo iné súbory alebo počítačové programy, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé, rozvratné alebo ničivé, alebo ktoré by mohli neprimerane alebo nadmerne zaťažovať infraštruktúru našich internetových stránok; alebo používať roboty alebo moduly na prehľadávanie obsahu alebo iný automatický program alebo zariadenie alebo manuálny proces na monitorovanie, vytváranie kópií, sumarizovanie alebo iné získavanie informácií z našich internetových stránok alebo ich obsahu, či už čiastočne alebo v plnom rozsahu);
 6. používať alebo pokúsiť sa o používanie kont alebo hesiel inej osoby alebo iných informácií v súvislosti s našimi internetovými stránkami; na našich internetových stránkach vytvárať alebo používať falošnú identitu alebo sa vydávať za akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo inak falošne uvádzať svoje príbuzenstvo, vzťah alebo spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou; pokúsiť sa o získanie neoprávneného prístupu k našim internetovým stránkam; alebo zaslať na naše internetové stránky alebo spoločnosti McCain akékoľvek neúplné, nepravdivé alebo nepresné informácie;
 7. obmedzovať alebo rušiť akúkoľvek inú osobu pri používaní našich internetových stránok alebo pridružených alebo odkazovaných internetových stránok alebo akýchkoľvek ich služieb; alebo
 8. odstraňovať alebo revidovať akýkoľvek obsah zverejnený na našich internetových stránkach.

 

 

Dodržiavanie zákona

Súhlasíte s tým, že nesiete výlučnú zodpovednosť za všetky úkony a komunikáciu, ktoré budú uskutočnené alebo prenášané počas používania našich internetových stránok a že dodržíte všetky zákony, ktoré sa na vás vzťahujú alebo by sa mohli na vás vzťahovať v súvislosti s využívaním činností alebo obsahu na našich internetových stránkach alebo v súvislosti s obsahom našich internetových stránok. Spoločnosť McCain prešetrí všetky prípady, ktoré by sa mohli týkať porušenia uvedených zákonov a poskytne súčinnosť a spoluprácu orgánom činným v trestnom konaní pri stíhaní používateľov, ktorí sa na takomto porušení zákonov podieľali. Spoločnosť McCain si vyhradzuje právo kedykoľvek poskytnúť akékoľvek informácie týkajúce sa používania obsahu našich internetových stránok vami, a to vždy, keď si to bude vyžadovať príslušný zákon, predpis alebo na žiadosť príslušného orgánu štátnej správy.

 

 

Dodatočné používateľské podmienky

Niektoré oblasti našich internetových stránok môžu podliehať dodatočným používateľským podmienkam (vrátane podmienok, ktorými sa riadia špecifické propagačné akcie, súťaže alebo iné programy na našich internetových stránkach) (ďalej ako „Dodatočné používateľské podmienky“). Súhlasíte s tým, že používaním týchto oblastí alebo ktorejkoľvek ich časti, sa zaväzujete dodržiavať Dodatočné používateľské podmienky, ktoré pre tieto oblastí platia. Táto Požívateľská zmluva spolu s Dodatočnými používateľskými podmienkami predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou McCain v súvislosti s jej predmetom a nahrádza všetky ústne alebo písomne oznámenia, vyhlásenia alebo dojednania medzi vami a spoločnosťou McCain alebo jej partnermi v súvislosti s predmetom tejto Používateľskej zmluvy. V prípade akejkoľvek nezhody medzi touto Používateľskou zmluvou a Dodatočnými používateľskými podmienkami má prednosť Používateľská zmluva.

 

 

Jurisdikcia a voľba práva

Pokiaľ nie je uvedené inak, materiály obsiahnuté na našich internetových stránkach prezentujú informácie o spoločnosti McCain a jej produktoch.

 

Informácie o produktoch a službách spoločnosti McCain platia vo všeobecnosti na celom svete, ale pre vašu krajinu nemusia platiť špecifické informácie. Balenie sa môže líšiť v závislosti od miestnych nariadení a preferencií. Nie všetky produkty sú ponúkané vo všetkých regiónoch. Ohľadom produktov a balenia, ktoré sú dostupné vo vašej krajine, sa obráťte na miestnych maloobchodníkov. Spoločnosť McCain neposkytuje žiadne vyhlásenia o tom, že materiály, ktoré sú uvedené na tejto stránke, sú vhodné alebo dostupné na používanie v iných krajinách mimo Kanady.

 

Spoločnosť McCain riadi a prevádzkuje svoje internetové stránky zo svojho globálneho technologického centra, ktoré sa nachádza vo Florenceville, New Brunswick, Kanada. V prípade, že naše internetové stránky používate z miest mimo územia Kanady, zodpovedáte za dodržiavanie zákonov platných vo vašej krajine.

 

V prípade, ak vznikne medzi nami akýkoľvek spor ohľadom vášho používania našich internetových stránok alebo ohľadom týchto Podmienok, o takom spore sa rozhodne podľa zákonov provincie New Brunswick a v nej platných zákonov Kanady, pričom sa nebude prihliadať na ich kolízne ustanovenia. O každom takomto spore rozhodnú príslušné súdy provincie New Brunswick, Kanada, so sídlom v meste Fredericton, pričom sa týmto podriaďujete výhradnej jurisdikcii týchto súdov. Ak je ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, potom je takéto ustanovenie oddeliteľné od tejto zmluvy a nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných jej ustanovení.

 

Žiadne záruky

Aj keď sa vám snažíme poskytnúť najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie, neručíme za to, že všetko na našich internetových stránkach je bezchybné a úplné. Spoločnosť McCain neručí za kvalitu, presnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek nárokov, vyhlásení alebo informácií na našich internetových stránkach. Spoločnosť McCain takisto neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom vhodnosti akýchkoľvek informácií uvedených na našich internetových stránkach na akékoľvek účely.

 

VŠETKY INFORMÁCIE, PRODUKTY, MATERIÁLY, SLUŽBY ALEBO ODPORÚČANIA OBSIAHNUTÉ NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH ALEBO POSKYTNUTÉ NAŠIMI INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI, VRÁTANE VŠETKÝCH TEXTOV, GRAFICKÝCH MATERIÁLOV, PREPOJENÍ, ANIMÁCIÍ, JAVA SKRIPTOV, SÚBOROV COOKIES, PRODUKTOV A MATERIÁLOV, SÚ POSKYTNUTÉ TAK, „AKO SÚ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO NEVÝSLOVNÝCH VYHLÁSENÍ, ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ MCCAIN TIEŽ NERUČÍ ZA TO, ŽE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY BUDÚ FUNGOVAŤ BEZCHYBNE ALEBO ZA TO, ŽE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY A ICH SERVERY NEOBSAHUJÚ ŽIADNE POČÍTAČOVÉ VÍRUSY ALEBO SÚ BEZ INÝCH ŠKODLIVÝCH VPLYVOV.

 

Bez toho, aby bolo akokoľvek obmedzené vyššie uvedené, neexistujú žiadne záruky, že:

 

 1. materiál dosahuje akúkoľvek konkrétnu úroveň predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel;
 2. funkčné prvky, ktoré sú obsiahnuté v materiáloch, budú nenarušené alebo bezchybné;
 3. vzniknuté chyby alebo poruchy budú odstránené;
 4. naše internetové stránky alebo servery, prostredníctvom ktorých sú dostupné, neobsahujú vírusy ani iné škodlivé komponenty;
 5. riadnym dodržiavaním všetkých inštrukcií, pokynov alebo receptov uvedených v materiáloch dosiahnete úspešné výsledky. (Domnievame sa, že naše recepty sú skvelé, nemáme však kontrolu nad podmienkami vo vašej kuchyni alebo domácnosti.)

 

Okrem vyššie uvedeného budete (vy a nie spoločnosť McCain) znášať všetky náklady potrebné na akúkoľvek opravu, servis alebo úpravu, ktorej potreba vyplynie z toho, že používate internetové stránky spoločnosti McCain.

 

Odmietnutie zodpovednosti – prepojené stránky

Niekedy z našich internetových stránok poskytujeme prístup k iným internetovým stránkam. Spoločnosť McCain nepropaguje obsah ani žiadne produkty alebo služby, ktoré sú dostupné na týchto internetových stránkach. Neposkytujeme žiadne vyhlásenia ohľadom obsahu alebo správnosti materiálov na týchto internetových stránkach. V prípade, ak využijete prepojenie na tieto internetové stránky, robíte tak na svoje vlastné riziko a bez súhlasu spoločnosti McCain. Skontrolujte URL adresu uvedenú vo vašom prehliadači a overte, či sa stále nachádzate na internetovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou McCain alebo ste prešli na inú stránku.

 

Netvrdíme, že spoločnosť McCain je zákonne oprávnená používať akúkoľvek ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo symbol autorského práva, ktorý je znázornený v prepojeniach alebo prostredníctvom nich, alebo že akákoľvek prepojená internetová stránka je oprávnená používať ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo symbol autorského práva spoločnosti McCain. Súhlasíte s tým, že bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti McCain nie ste oprávnený poskytnúť z internetovej stránky prepojenie priamo na obsah v rámci našich internetových stránok. Spoločnosť McCain si vyhradzuje právo zablokovať prepojenia z internetových stránok tretích strán na naše internetové stránky.

 

Používateľom našej internetovej stránky môžeme priebežne poskytovať prístup k špecializovanému obsahu a interaktívnym službám, prostredníctvom ktorých môžete zobraziť alebo zverejniť informácie a materiály a niektoré softvérové nástroje, ktoré je možné použiť na rôzne účely, vrátane prehrávania hudby poskytovanej našou internetovou stránkou, vstupovať do interakcií s inými používateľmi internetovej stránky alebo vytvárať obsah. Tieto služby a softvér, informácie a materiály sprístupnené prostredníctvom internetovej stránky a všetko programové vybavenie, ktoré je použité na sprístupnenie internetovej stránky, sú a zostávajú majetkom spoločnosti McCain, jej filiálok a ich poskytovateľov licencií a dodávateľov a sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi a/alebo inými majetkovými právami a zákonmi.

 

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť McCain ani členovia jej štatutárnych orgánov, riadiaci zamestnanci, zástupcovia alebo zamestnanci za žiadnych okolností nezodpovedajú za žiadne škody, vrátane osobitných, nepriamych, následných, exemplárnych (represívnych) škôd, ktoré vyplynú alebo vzniknú v súvislosti s použitím informácií dostupných na našich internetových stránkach v zmluvných záležitostiach, v rámci deliktu (vrátane, ale nie výlučne, nedbalosti) alebo inak.

 

Medzi ne patria (ale nie výlučne) škody alebo ujmy spôsobené:

 1. použitím (alebo nemožnosťou použitia) internetových stránok;
 2. použitím (alebo nemožnosťou použitia) akejkoľvek stránky, na ktorú dáte prepojenie z našich internetových stránok;
 3. neplnením;
 4. použitím (alebo nemožnosťou použitia) akéhokoľvek obsahu vytvoreného užívateľom našej internetovej stránky;
 5. chybou;
 6. opomenutím;
 7. prerušením;
 8. poruchou;
 9. omeškaním v operácii alebo prenose;
 10. počítačovými vírusmi;
 11. zlyhaním spojenia.

 

 

Upozorňujeme, že nezodpovedáme za žiadne škody, vrátane:

 1. priameho odškodnenia osoby za stratu alebo ujmu alebo za ušlý zisk;
 2. škôd, ktoré je možné zo straty alebo ujmy odôvodnene očakávať (právne „následné škody“);
 3. iných rôznych škôd alebo výdavkov vyplývajúcich priamo zo straty alebo ujmy (právne „vedľajšie škody“).

 

Ďalej nenesieme žiadnu zodpovednosť ani v prípade, že sme boli nedbanliví alebo že bol náš oprávnený zástupca informovaný o možnosti takýchto škôd – ani v obidvoch prípadoch súčasne.

 

Návrhy

Spoločnosť McCain nebude akceptovať ani prihliadať na žiadne tvorivé nápady, návrhy alebo materiály s výnimkou tých, o ktoré výslovne požiadala. Preto vás žiadame, aby ste nám žiadne takéto materiály nezasielali. Ak nám napriek tejto žiadosti zašlete nejaký materiál:

 • Všetky poznámky, návrhy, nápady, grafické materiály alebo iné informácie, ktoré zašlete spoločnosti McCain prostredníctvom našich internetových stránok (s výnimkou informácií, ktoré sme sa zaviazali chrániť podľa našich Zásad ochrany osobných údajov), sa stanú a zostanú našim vlastníctvom, a to aj v prípade, že dôjde neskôr k vypovedaniu tejto zmluvy.

 

To znamená, že...

 1. Nemusíme zachovávať mlčanlivosť o takýchto návrhoch.
 2. Nemôžete nás žalovať za použitie nápadov, ktoré ste nám zaslali (vrátane, ale nie výlučne, produktových alebo reklamných nápadov).
 3. Takéto návrhy alebo čokoľvek obdobné môžeme použiť na akýkoľvek účel bez toho, aby sme vám alebo inej osobe za ne zaplatili.
 4. Budú nám výhradne patriť všetky súčasné a budúce práva k akýmkoľvek návrhom. Zaväzujete sa, že vo svojich návrhoch nebudete uplatňovať žiadne vlastnícke práva (vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, ochranných známok, nekalej súťaže alebo konkludentnej zmluvy), pričom na nás postupujete svoje autorské práva a vzdávate sa morálnych práv k akémukoľvek dielu, ktoré je chránené autorským právom.
 5. Beriete na vedomie, že zodpovedáte za každý návrh, ktorý predložíte – inými slovami, beriete na vedomie, že za návrh (vy, a nie my) nesiete plnú zodpovednosť, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti, primeranosti, originality a autorských práv k nemu.

 

Zbavenie zodpovednosti/Odškodnenie

Zaväzujete sa, že spoločnosť McCain, členov jej štatutárnych orgánov, riadiacich zamestnancov, zástupcov a zamestnancov ako aj ďalšie osoby, ktoré sú určené v podmienkach a pravidlách, ktorými sa riadia špecifické propagačné akcie, súťaže a iné programy na našich internetových stránkach (ďalej spoločne len „osoby zbavené zodpovednosti“), odškodníte, ochránite pred škodami a zbavíte všetkej zodpovednosti akokoľvek súvisiacej s používaním našich internetových stránok alebo z neho vyplývajúcej, vrátane akejkoľvek škody, ujmy alebo straty. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že osoby zbavené zodpovednosti neposkytli ani nezodpovedajú za žiadne vyhlásenie, záruku alebo podmienku týkajúcu sa našich internetových stránok.

 

 

Duševné vlastníctvo

Spoločnosť McCain vlastní práva duševného vlastníctva k obsahu všetkých základných programov, alebo získala súhlas vlastníka tento obsah používať. V prípade, že ste na našu internetovú stránku postúpili nejaký obsah, má sa za to, že ste nám a iným užívateľom našej internetovej stránky dali súhlas na používanie tohto obsahu. Naše internetové stránky, vrátane úplného obsahu, sú na celom svete chránené zákonmi a ustanoveniami zmlúv o autorských právach. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že naše internetové stránky a služby a softvér používaný v súvislosti s našimi internetovými stránkami obsahujú majetkové a dôverné informácie, ktoré sú chránené platnými zákonmi o duševnom vlastníctve a že vaše používanie našich internetových stránok je vám zosobnené a nie je prevoditeľné. Akékoľvek kopírovanie, reprodukcia, úprava, publikovanie, prenos, distribúcia alebo iné použitie obsahu našich internetových stránok na akýkoľvek účel, ktorý nie je schválený v tejto Používateľskej dohode a na ktorý ste nezískali náš predošlý písomný súhlas, je prísne zakázané.

 

Naše logá, názvy produktov a služieb a ikony („Značky spoločnosti McCain“) sú ochrannými známkami spoločnosti McCain. Zaväzujete sa, že bez nášho predchádzajúceho súhlasu nebudete nijakým spôsobom používať ani zobrazovať Značky spoločnosti McCain. Názvy a obchodné značky spoločností alebo produktov, ktoré sú uvedené na našich stránkach, môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov. Našim zobrazením týchto obchodných značiek a obchodných názvov nie sú postúpené ani nevznikajú žiadne licencie alebo iné práva k týmto značkám alebo názvom. Prísne sa zakazuje akékoľvek neoprávnené používanie Značiek spoločnosti McCain.

 

Vypovedanie tejto Zmluvy

Táto zmluva je účinná až do momentu jej vypovedania niektorou zo zmluvných strán. Túto zmluvu ste oprávnený kedykoľvek vypovedať zničením všetkých materiálov, ktoré ste získali z akýchkoľvek internetových stránok spoločnosti McCain, vrátane všetkej súvisiacej dokumentácie a všetkých kópií a inštalácií. Túto zmluvu a vaše právo na prístup k našej internetovej stránke vypovedáte v prípade, že nesúhlasíte so žiadnou zmenou našej internetovej stránky.

 

Spoločnosť McCain je kedykoľvek a bez toho, aby vás o tom informovala, oprávnená ukončiť platnosť licencie udelenej na základe týchto podmienok, ak ste podľa jej vlastného úsudku porušili niektorú z podmienok tejto zmluvy. V prípade ukončenia platnosti licencie ste povinný zničiť všetky materiály a prestať používať naše internetové stránky. Bez ohľadu na ukončenie platnosti licencie ste povinný dodržiavať tieto podmienky v súvislosti s akýmkoľvek predchádzajúcim použitím našich internetových stránok a v súvislosti s akýmikoľvek prevzatými materiálmi.

 

Okrem toho, zverejnením materiálov na našich internetových stránkach v žiadnom prípade nedávame prísľub, že vám tieto materiály zostanú dostupné. Spoločnosť McCain je oprávnená kedykoľvek a bez toho, aby vás informovala, zrušiť celú alebo časť ktorejkoľvek zo svojich internetových stránok.

 

Rôzne ustanovenia o podmienkach tejto Používateľskej zmluvy

Spoločnosť McCain je kedykoľvek a bez toho, aby vás o tom informovala, oprávnená aktualizáciou tohto oznámenia zmeniť tieto Podmienky a zmluvu, ktorú tvoria. Zmeny nadobudnú účinnosť ich zverejnením. Preto vás žiadame, aby ste Podmienky často kontrolovali, či nedošlo k ich aktualizácii. Ak bude akákoľvek podmienka alebo zmena pre vás neprijateľná, ste povinný bezodkladne ukončiť používanie našej internetovej stránky. V prípade, že po zverejnení prípadnej zmeny budete naďalej používať našu internetovú stránku, má sa za to, že zmenu akceptujete. Pre vaše používanie našej internetovej stránky platia iba tieto Podmienky a nie žiadna iná prípadná zmluva alebo dohoda, ktorú máte uzatvorenú s ktoroukoľvek spoločnosťou McCain.

Tieto podmienky spolu so všetkými online oznámeniami a všetkými tu uvedenými dodatočnými podmienkami predstavujú celú dohodu (vrátane Politiky ochrany súkromia) ohľadom záležitostí, ktoré boli popísané v predošlých odsekoch.